PTMEiAA Regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną

Regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
PRZEZ STOWARZYSZENIE Polskie Towarzystwo Medycyny Estetycznej i Anti – Aging Polskie Towarzystwo Lekarskie Oddział w Warszawie

z dnia …….. r.

 

§ 1 Postanowienia ogólne

1. Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 344) ustala się niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną.

2. Niniejszy dokument określa:

a) rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną;

b) warunki świadczenia usług drogą elektroniczną;

c) warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną;

d) tryb postępowania reklamacyjnego w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną.

3. Regulamin jest udostępniany w wersji elektronicznej w witrynie internetowej Stowarzyszenia Polskie Towarzystwo Medycyny Estetycznej i Anti – Aging Polskie Towarzystwo Lekarskie oddział w Warszawie pod adresem: https://www.ptmeiaa.pl/. Na żądanie Usługobiorcy, Usługodawca doręcza niniejszy dokument w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.

§ 2 Definicje

Użyte w niniejszym regulaminie terminy oznaczają:

1. „Konferencje” – wydarzenia naukowe organizowane lub współorganizowane przez PTMEIAA.

2. „Konto” – Usługa Elektroniczna, oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Usługobiorcę zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Usługobiorcę oraz informacje o statusie członkostwa.

3. „Formularz Rejestracji” – formularz dostępny w Serwisie umożliwiający utworzenie Konta.

4. „Formularz Rejestracji na Konferencję” – formularz dostępny w Serwisie umożliwiający rejestrację na Konferencję.

5. „Prawo telekomunikacyjne” – Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz.U. z 2024 r., poz. 34)

6. „Płatności internetowe” – realizacja płatności za pośrednictwem systemu płatności Tpay, umożliwiająca Usługobiorcom dokonywanie opłat za udział w Konferencjach i opłacanie składek członkowskich na konto PTMEiAA. Usługa dostępna jest bezpłatnie dla wszystkich użytkowników sieci Internet. Płatności internetowe dostępne są na stronie Stowarzyszenia pod adresem https://ptmeiaa/członkostwo/, a w przypadku płatności za udział w Konferencjach będą udostępniane każdorazowo na stronach dedykowanych płatnym wydarzeniom organizowanym lub współorganizowanym przez Stowarzyszenie. Z poziomu danej Strony Usługobiorca przekierowywany jest na platformę pośrednika płatności celem sfinalizowania transakcji. Szczegółowe zasady dokonywania płatności za pośrednictwem systemu płatności Tpay określa regulamin dokonywania płatności dostępny w panelu transakcyjnym oraz na stronie internetowej pośrednika.

7. „Regulamin” – niniejszy regulamin zamieszczony pod adresem: https://ptmeiaa.pl/regulamin.

8. „Składka członkowska” – środki pieniężne przekazane przez Użytkownika na rzecz Stowarzyszenia z tytułu przynależności do struktur PTMEiAA w celu realizacji jego działalności statutowej (celów statutowych). Zasady płatności składek członkowskich reguluje Statut Polskiego Towarzystwa Lekarskiego dostępny pod adresem: https://www.ptmeiaa.pl/o-nas/statut/ oraz Regulamin dostępny pod adresem: https://www.ptmeiaa.pl/czlonkostwo/oplata-czlonkowska/.

9. „Serwis” – serwis internetowy dostępny pod adresem: https://www.ptmeiaa.pl/.

10. „System teleinformatyczny” – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego w rozumieniu Prawa telekomunikacyjnego.

11. „Środki komunikacji elektronicznej” – rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe, umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między systemami teleinformatycznymi.

12. „Świadczenie usługi drogą elektroniczną” – wykonanie usługi świadczonej bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie Usługobiorcy, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu Prawa telekomunikacyjnego.

13. „Tpay” – dostawca usług płatniczych, z którego korzysta Usługodawca na podstawie zawartej umowy; system płatności Tpay należy do spółki: Krajowy Integrator Płatności S.A. z siedzibą w Poznaniu, plac Andersa 3, 17 piętro, 61-894 Poznań, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000412357, numer NIP 7773061579.

14. „Usługa Elektroniczna” – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Serwisu.

15. „Usługobiorca, Użytkownik” – podmiot korzystający z usług PTMEiAA, będący osobą fizyczną, osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, zobowiązany do przestrzegania niniejszego Regulaminu.

16. „Usługodawca, Stowarzyszenie, PTMEiAA” – stowarzyszenie Polskie Towarzystwo Medycyny Estetycznej i Anti – Aging Polskie Towarzystwo Lekarskie oddział w Warszawie z siedzibą przy ul. Grzybowskiej 80/82/700, 00-844 Warszawa, wpisane do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000357150 i numerze NIP 70102369723.

17. „Usługa, Usługi” – usługi świadczone drogą elektroniczną przez Stowarzyszenie opisane w § 3 niniejszego Regulaminu.

18. „Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną” – Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 344)

§ 3 Rodzaje i zakres usług objętych Regulaminem

Regulamin dotyczy następujących Usług świadczonych drogą elektroniczną przez Stowarzyszenie:

1. Rejestracja nowego członka – Usługa umożliwiająca wypełnienie i zapisanie elektronicznego formularza wniosku o przystąpienie do Stowarzyszenia w charakterze członka oraz dokonanie opłaty członkowskiej za pośrednictwem płatności internetowych lub przelewu tradycyjnego.

2. Przedłużenie członkostwa – Usługa umożliwiająca wypełnienie i zapisanie elektronicznego formularza weryfikacji członkostwa oraz dokonanie opłaty członkowskiej za pośrednictwem płatności internetowych lub przelewu tradycyjnego.

3. Konto – korzystanie z Konta możliwe jest po wykonaniu łącznie trzech kolejnych kroków przez Usługobiorcę – (1) wypełnieniu Formularza Rejestracji, (2) kliknięciu pola „Zarejestruj się” oraz (3) opłaceniu Składki członkowskiej. W Formularzu Rejestracji niezbędne jest podanie przez Usługobiorcę następujących danych Usługobiorcy: imię i nazwisko, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), wykształcenie (rok i miejsce uzyskania dyplomu, tytuł, numer prawa wykonywania zawodu) adres poczty elektronicznej oraz numer telefonu kontaktowego.

4. Rejestracja na Konferencję – Usługa umożliwiająca wypełnienie i zapisanie elektronicznego formularza zgłoszeniowego udziału w Konferencji oraz dokonywanie opłat za udział w Konferencji za pośrednictwem płatności internetowych lub przelewem tradycyjnym. Rejestracja jest możliwa po wykonaniu łącznie trzech kolejnych kroków przez Usługobiorcę – (1) wypełnieniu Formularza Rejestracji, (2) kliknięciu pola „Zarejestruj się” oraz (3) dokonaniu opłaty za udział w Konferencji. W Formularzu Rejestracji niezbędne jest podanie przez Usługobiorcę następujących danych Usługobiorcy: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz numer prawa wykonywania zawodu.

§ 4 Warunki świadczenia usług

1. Stowarzyszenie świadczy Usługi na rzecz Usługobiorcy w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.

2. Usługobiorca zobowiązuje się do przestrzegania niniejszego Regulaminu.

3. Usługobiorca zobowiązany jest do przestrzegania zakazu nadużywania środków komunikacji elektronicznej oraz dostarczania przez lub do systemów teleinformatycznych Stowarzyszenia następujących treści:

a) powodujących zachwianie pracy lub przeciążenie systemów teleinformatycznych Stowarzyszenia lub innych podmiotów biorących bezpośredni lub pośredni udział w świadczeniu usług drogą elektroniczną,

b) niezgodnych z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa;

c) naruszających dobra osób trzecich, ogólnie przyjęte normy społeczne, moralne lub godzące w dobre obyczaje; obraźliwe czy naruszające czyjąkolwiek godność.

4. W przypadkach szczególnych, mających wpływ na bezpieczeństwo lub stabilność systemu teleinformatycznego, Stowarzyszenie ma prawo do czasowego zaprzestania lub ograniczenia świadczenia Usług, bez wcześniejszego powiadomienia oraz do przeprowadzenia prac konserwacyjnych mających na celu przywrócenie bezpieczeństwa i stabilności systemu teleinformatycznego.

5. Stowarzyszenie nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w świadczeniu Usług wynikające z awarii lub przypadków wadliwego funkcjonowania systemów teleinformatycznych będących poza wpływem Stowarzyszenia.

6. Stowarzyszenie nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane korzystaniem z usług w sposób sprzeczny z powszechnie obowiązującym prawem, dobrymi obyczajami, bądź w inny sposób niezgodnym z niniejszym Regulaminem.

7. Niezależnie od powyższego, Stowarzyszenie ma prawo zaprzestać świadczenia Usług w każdym czasie, jeżeli takie uzasadnione żądanie zostanie zgłoszone wobec niej przez dostawcę Internetu lub inny uprawniony podmiot. Usługodawca nie odpowiada za szkody spowodowane wadliwym działaniem systemu transmisji, w tym awariami sprzętu, opóźnieniami i zakłóceniami przesyłu informacji.

8. Usługodawca zastrzega sobie prawo do przerwania świadczenia Usług w przypadku stwierdzenia naruszenia przez Usługobiorcę niniejszego Regulaminu, obowiązującego prawa lub ogólnie przyjętych norm społecznych i moralnych.

9. Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.

10. Usługodawca zobowiązuje się do zachowania w poufności wszelkich informacji, w tym danych osobowych wprowadzonych przez Usługobiorców do systemu teleinformatycznego Usługodawcy, z wyjątkiem następujących przypadków:

a) informacje te publicznie dostępne lub powszechnie znane, o ile nie stały się one publicznie dostępne lub powszechnie znane w wyniku naruszenia przepisów prawa lub zobowiązań umownych pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorcą;

b) ujawnienie jest wymagane przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa,

c) uprzednią zgodę na ujawnienie informacji wyda Usługobiorca.

§ 5 Wymagania techniczne

1. dostęp do sieci Internet (łącze min. 128 kbps dla Użytkownika);

2. posiadanie konta poczty elektronicznej (e-mail);

3. dostęp do aktualnej wersji przeglądarki internetowej: m.in.: Microsoft Edge, Mozilla Firefox lub Google Chrome, i inne.

§ 6 Dane osobowe

1. Zasady przetwarzania danych osobowych w sieciach teleinformatycznych Stowarzyszenia określa Polityka prywatności dostępna na stronie internetowej https://ptmeiaa.pl/polityka-prywatnosci.

2. Usługodawca oświadcza, iż stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązującego prawa oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

§ 7 Warunki zawierania i rozwiazywania
umów o świadczenie usług drogą elektroniczną

1. Usługa Elektroniczna Konto świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, usunięcia Konta (rezygnacji z Konta) poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sekretariat@ptmeiaa.pl lub też pisemnie na adres siedziby Stowarzyszenia.

2. Usługi Elektroniczne Rejestracja nowego członka oraz Przedłużenie członkostwa rozpoczynają się z momentem kliknięcia pola „Zarejestruj się” / „Przedłuż członkostwo”. Świadczone są nieodpłatnie oraz mają charakter jednorazowy i ulegają zakończeniu z chwilą zakończenia procesu Rejestracji lub Przedłużenia członkostwa albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania procesu Rejestracji lub Przedłużenia członkostwa przez Usługobiorcę.

3. Usługa Elektroniczna Rejestracja na Konferencję rozpoczyna się z momentem kliknięcia pola „Zarejestruj się na Konferencję”. Świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą zakończenia Rejestracji na Konferencję albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania procesu Rejestracji przez Usługobiorcę.

§ 8 Prawa własności intelektualnej

1. Wszelkie prawa do treści zawartych w Serwisie oraz będących składnikiem Usług, przysługują Usługodawcy lub osobom trzecim, które wyraziły zgodę na rozpowszechnianie ich przez Stowarzyszenie na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.

2. Użytkownikowi przysługuje prawo do korzystania z treści zawartych w Serwisie oraz będących składnikiem Usług wyłącznie na warunkach określonych niniejszym Regulaminem i wyłącznie w zakresie użytku osobistego.

3. Żaden fragment publikacji (zawartość taka jak: tekst, grafika, logotypy, ikony, obrazy, zdjęcia, pliki audio, wideo, pliki z danymi, prezentacje, programy oraz wszelkie inne dane) prezentowany na stronie internetowej http://www.ptmeiaa.pl nie może być powielany lub rozpowszechniany w żadnej formie i w żaden sposób bez uprzedniego zezwolenia PTMEiAA.

§ 9 Postępowanie reklamacyjne

1. Reklamacje dotyczące zarówno technicznych aspektów funkcjonowania Usług, jak i innych kwestii związanych z Usługami, można przesyłać na adres email: sekretariat@ptmeiaa.pl bądź pisemnie – na adres siedziby Stowarzyszenia.

2. Reklamację należy składać niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia, kiedy wystąpiła przyczyna reklamacji.

3. Każda reklamacja winna zawierać krótki opis problemu będącego podstawą złożenia reklamacji, datę i godzinę jego wystąpienia, żądania Usługobiorcy oraz oznaczenie Usługobiorcy (tj. dane kontaktowe składającego reklamację, w tym jego imię, nazwisko, adres pocztowy oraz adres poczty elektronicznej).

4. Usługodawca dołoży najwyższych starań, aby reklamacje były rozpatrzone w terminie 30 (trzydziestu) dni od ich otrzymania przez Usługodawcę. O wyniku rozpatrzenia reklamacji Usługodawca niezwłocznie zawiadomi składającego reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail podany w zgłoszeniu reklamacji.

5. Nie podlegają rozpatrzeniu reklamacje, które nie zawierają danych wymienionych w ust. 3 powyżej lub zostały złożone po terminie, o którym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu.

§ 10 Postanowienia końcowe

1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmian Regulaminu z ważnych powodów, w szczególności zmian przepisów prawa lub zmian technologicznych. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się Regulamin w wersji obowiązującej w chwili zawarcia umowy.

2. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o charakterze ciągłym (np. świadczenie Usługi Elektronicznej – Konto) zmieniony Regulamin wiąże Usługobiorcę, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 3841 Kodeksu cywilnego, to jest Usługobiorca został prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 15 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia. W wypadku, gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych, Usługobiorca ma prawo odstąpienia od umowy.

3. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o innym charakterze niż umowy ciągłe (np. Rejestracja nowego członka) zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Usługobiorców przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu.

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz innych przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

5. Właściwym do rozstrzygania sporów wynikających z niniejszego Regulaminu jest sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Usługodawcy, z wyłączeniem sytuacji, gdy Usługobiorcą jest konsument.