PTMEiAA O nas Statut

Statut

Statut Polskiego Towarzystwa Lekarskiego

tekst jednolity
wydany na podstawie § 2 Uchwały nr 4 Krajowego Zjazdu Delegatów Polskiego Towarzystwa Lekarskiego z dnia 2 października 2015 r. w sprawie zmiany statutu Polskiego Towarzystwa Lekarskiego.

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1
1. Polskie Towarzystwo Lekarskie (PTL) zwane dalej „Towarzystwem” jest dobrowolnym, medycznym, interdyscyplinarnym stowarzyszeniem lekarzy działającym na mocy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 1989, nr 20, poz. 104 ze zm.)
2. Siedzibą Towarzystwa jest m. st. Warszawa.
3. Towarzystwo posiada osobowość prawną.

§ 2
1. Terenem działalności Towarzystwa jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. W przypadku, gdy wymaga tego realizacja celów statutowych, Towarzystwo może prowadzić działalność także poza granicami kraju, zgodnie z obowiązującym porządkiem prawnym.
2. Towarzystwo ma prawo powoływania oddziałów regionalnych, kół i sekcji oraz innych jednostek organizacyjnych służących realizacji celów Towarzystwa.
3. Towarzystwo może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym zakresie i charakterze działania, zgodnie z obowiązującym porządkiem prawnym.

§ 3
1. Towarzystwo posługuje się emblematem stanowiącym załącznik do statutu, wyróżniającym je wśród innych organizacji.
2. Zmiana emblematu wymaga uchwały Krajowego Zjazdu Delegatów podjętej na wniosek Zarządu Głównego.

§ 4
Towarzystwo opiera swoją działalność na pracy społecznej członków.

§ 5
1. Towarzystwo posiada swój sztandar i odznakę organizacyjną. Wzór sztandaru i odznaki stanowi załącznik do statutu.
2. Towarzystwo może ustanowić wyróżnienia i odznaki honorowe i nadawać je członkom Towarzystwa i innym osobom fizycznym, osobom prawnym, instytucjom oraz komitetom społecznym zasłużonym dla celów realizowanych przez Towarzystwo lub dla samego Towarzystwa.
2a. Najwyższym odznaczeniem nadawanym przez PTL jest medal „Gloria Medicinae”.
3. Ustanowienie wyróżnień i odznak, o których mowa w ust. 2 i 2a oraz ich nadawanie należy do kompetencji Zarządu Głównego, a za jego zgodą – także do zarządów oddziałów.
4. Ustanawia się godność Honorowego Prezesa Zarządu Głównego PTL i Honorowego Przewodniczącego Oddziału Regionalnego PTL. Godność tę nadaje się byłym Prezesom Zarządu Głównego i byłym Przewodniczącym zarządów oddziałów szczególnie zasłużonym dla rozwoju Towarzystwa.

ROZDZIAŁ II

CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA

§ 6
Celem Towarzystwa jest:
1/ rozwijanie wiedzy oraz podnoszenie poziomu naukowego i kwalifikacji zawodowych lekarzy i innych członków Towarzystwa,
2/ kształtowanie postaw społecznych i etycznych członków,
3/ krzewienie i rozwijanie zasad deontologii lekarskiej i dbałość o ich przestrzeganie,
4/ kształtowanie opinii i ocen na temat nowych rozwiązań naukowych i technologicznych w zakresie szeroko pojętej medycyny,
5/ wyrażanie stanowisk i opinii w sprawach nowych rozwiązań w zakresie organizacji ochrony zdrowia i ich uregulowań prawnych,
6/ rozwijanie kontaktów i współpracy z lekarzami innych krajów,
7/ działanie na rzecz integracji europejskiej lekarzy i lekarzy dentystów,
8/ popularyzowanie i utrwalanie pamięci o najlepszych w zawodzie,
9/ opiniowanie aktów prawnych.

§ 7
1. Towarzystwo realizuje swoje cele poprzez:
1/ współpracę z pokrewnymi organizacjami krajowymi i zagranicznymi,
2/ sprawowanie opieki nad miejscami walk i męczeństwa polskich lekarzy i ich rodzin,
3/ organizowanie życia koleżeńskiego i pomocy zawodowej,
4/ organizowanie różnych form samopomocy koleżeńskiej,
5/ organizowanie wystaw, odczytów, seminariów itp.,
6/ współpracę z organami administracji rządowej i samorządowej, z samorządami zawodowymi związanymi z ochroną zdrowia,
7/ prowadzenie działalności naukowej,
8/ prowadzenie działalności wydawniczej, informacyjno-promocyjnej m.in. na zasadzie organizowania konferencji, zjazdów i posiedzeń naukowych, ogłaszanie konkursów na prace naukowe z zakresu ochrony zdrowia,
9/ poradnictwo medyczne,
10 poradnictwo w zakresie psychologiczno-pedagogicznym,
11/ prowadzenie klubów lekarskich z możliwością utrzymania miejsc noclegowych, usług cateringowych, barów.
2. Dla osiągnięcia celów, Towarzystwo może wspierać działalność innych osób fizycznych, których działalność jest zbieżna z celami Towarzystwa.

ROZDZIAŁ III

CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

§ 8
1. Członkowie Towarzystwa dzielą się na:
1/ członków zwyczajnych,
2/ członków wspierających,
3/ członków korespondentów,
4/ członków honorowych.
2. Podstawą przyjęcia członka zwyczajnego lub wspierającego jest wypełnienie deklaracji pisemnej, która może być złożona osobiście, listem pocztowym lub może być przekazana drogą poczty elektronicznej.

§ 9
1. Członkami zwyczajnymi Towarzystwa mogą być osoby pełnoletnie – obywatele polscy, a także cudzoziemcy – będący lekarzami lub posiadający wyższe wykształcenie związane z ochroną zdrowia.
2. Członkami zwyczajnymi mogą być studenci ostatniego roku wydziału lekarskiego i stomatologii.

§ 10
1. O przyjęciu danej osoby w poczet członków zwyczajnych Towarzystwa decyduje zarząd koła w formie uchwały, na podstawie pisemnej deklaracji kandydata. O przyjęciu danej osoby na członka Towarzystwa zarząd koła informuje niezwłocznie zarząd oddziału.
2. Od odmowy przyjęcia w poczet członków zwyczajnych zainteresowanemu przysługuje prawo odwołania się do Zarządu Głównego PTL, którego uchwała w tym przedmiocie jest ostateczna.
3. Zarząd Główny PTL przyjmuje członków zwyczajnych, którzy nie zdeklarowali przynależności do żadnego z oddziałów regionalnych, ze względu na brak takiego oddziału oraz tych, których przyjęcie uzna za wskazane z innych przyczyn.

§ 11
1. Członek zwyczajny Towarzystwa posiada następujące uprawnienia: 1/ czynne i bierne prawo wyborcze do władz Towarzystwa,
2/ prawo uczestniczenia w spotkaniach, imprezach i innych działaniach wynikających z realizacji celów Towarzystwa,
3/ prawo korzystania z pomocy i urządzeń Towarzystwa, 4/prawo noszenia odznaki organizacyjnej Towarzystwa.
2. Członek zwyczajny Towarzystwa jest obowiązany: 1/ brać czynny udział w pracach Towarzystwa,
2/ przestrzegać postanowień statutu regulaminów oraz uchwał władz Towarzystwa,
3/ postępować zgodnie z zasadami etyki zawodowej i koleżeństwa w stosunkach między członkami i nie naruszać solidarności organizacyjnej,
4/ regularnie płacić składki członkowskie.
3. Obowiązku płacenia składek nie mają: członkowie honorowi, emeryci, renciści, lekarze stażyści. Z obowiązku tego mogą być przejściowo zwolnieni lekarze bezrobotni.
4. Praca członka zwyczajnego na rzecz Towarzystwa jest wykonywana honorowo, z wyjątkiem członków zatrudnionych w Towarzystwie na podstawie umowy o pracę. W razie wykonywania zleconej czynności przysługuje zwrot kosztów na ogólnych zasadach.
5. Za szczególnie duży wkład pracy, o którym mowa w ust. 4 członkom Towarzystwa mogą być przyznawane odznaki i wyróżnienia, o których mowa w § 5 ust. 2 i 2a statutu.

§ 12
1. Utrata członkostwa następuje przez skreślenie lub wykluczenie członka zwyczajnego.
2. Skreślenie z listy członków zwyczajnych Towarzystwa dokonuje zarząd oddziału w następujących przypadkach:
1/ rezygnacji z członkostwa złożonej przez członka na piśmie,
2/ nieusprawiedliwionego zalegania przez członka, mimo pisemnego upomnienia, z opłatą składek za okres przekraczający 12 miesięcy, 3/ śmierci członka
3. Wykluczenie członka zwyczajnego dokonuje zarząd oddziału na swoim terenie, a Zarząd Główny na terenie całego kraju w następujących wypadkach:
1/ prowadzenie działalności rażąco sprzecznej z niniejszym statutem,
2/ popełnienia czynu, który dyskwalifikuje daną osobę jako członka Towarzystwa lub godzi w dobre imię Towarzystwa,
3/ orzeczenia wykluczenia przez Honorowy Sąd Koleżeński.
4. Przed podjęciem uchwały w sprawach określonych w ust. 2 pkt.1 i 2 oraz w ust. 3 zarząd umożliwia członkowi złożenie wyjaśnienia na piśmie lub osobiście na posiedzeniu zarządu.
5. Od uchwały zarządu, w sprawie, o której mowa w ust.2 pkt. 1 i 2 oraz w ust. 3 członek może odwołać się w terminie 30 dni od podjęcia uchwały lub powzięcia o niej wiadomości do Walnego Zebrania Oddziału, a jeżeli wykluczenia dokonał Zarząd Główny – do Krajowego Zjazdu Delegatów. Odwołani wnosi się odpowiednio za pośrednictwem Zarządu Głównego lub zarządu oddziału. Uchwały Zjazdu są ostateczne.

§ 13
1. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub osoba prawna bez względu na jej miejsce zamieszkania i siedzibę w kraju lub za granicą, która za swą zgodą zostanie przyjęta do Towarzystwa przez zarząd oddziału, a wyjątkowo przez Zarząd Główny, za pomoc w realizacji jego celów.
2. Członek wspierający opłaca składkę członkowską w zadeklarowanej przez siebie wysokości.
3. W sprawie członkostwa członka wspierającego decyduje zarząd oddziału.

§ 14
Członkiem korespondentem może być lekarz, zamieszkujący za granicą z rekomendacji członka zwyczajnego Towarzystwa.

§ 15
Członkiem honorowym może być osoba fizyczna bez względu na jej miejsce zamieszkania, której godność tę nada Krajowy Zjazd Delegatów za szczególne zasługi dla Towarzystwa lub medycyny polskiej w oparciu o szczegółowy regulamin ustalony przez Zarząd Główny.

§ 16
1. Członek wspierający i członek honorowy mają prawo nosić odznakę organizacyjną Towarzystwa, uczestniczenia w pracach i imprezach organizowanych przez Towarzystwo, a z głosem doradczym także w Krajowym Zjeździe Delegatów oraz w Walnym Zebraniu Członków właściwego oddziału, koła i sekcji.
2. Członek wspierający ma prawo korzystać z pomocy i urządzeń Towarzystwa.

ROZDZIAŁ IV

STRUKTURA ORGANIZACYJNA I ZASADY DZIAŁANIA TOWARZYSTWA

§ 17
1. Towarzystwo prowadzi działalność ogólnokrajową, regionalną i specjalistyczną.
2. Terenowymi jednostkami organizacyjnymi są oddziały regionalne i koła.
3. Do prowadzenia działalności specjalistycznej mogą być powoływane sekcje.

§ 18
1. Oddziały regionalne powołuje Zarząd Główny, który ustala również zasięg terytorialny ich działania. Do Zarządu Głównego należy również rozwiązywanie oddziałów i zmiana zasięgu terytorialnego ich działania.
2. Koła powstają na mocy uchwały członków zgodnie z § 69 i 70 Statutu, po jej zatwierdzeniu przez zarząd oddziału.

§ 19
Sekcje specjalistyczne są powoływane przez Zarząd Główny i zarządy oddziałów stosownie do potrzeb.

ROZDZIAŁ V
WŁADZE NACZELNE TOWARZYSTWA A. Postanowienia ogólne
§ 20
1. Władzami naczelnymi Towarzystwa są:
a. Krajowy Zjazd Delegatów.
b. Zarząd Główny z Prezesem
c. Główna Komisj a Rewizyjna.
d. Główny Honorowy Sąd Koleżeński.

§ 21
1. Kadencja władz naczelnych Towarzystwa trwa 4 lata.
2. Wybór władz Towarzystwa odbywa się w głosowaniu tajnym.
3. Członkowie władz pełnią swoje funkcje honorowo.
4. W razie ustąpienia członka z danego organu władz Towarzystwa, organ ten może wybrać nowego członka z tym, że liczba takich członków nie może przekraczać 1/3 ogólnej liczby członków pochodzących z wyboru dokonanego przez Zjazd, zaś kadencja tych wybranych członków trwa do najbliższego Zjazdu.
5. Nadzwyczajny Krajowy Zjazd może odwołać członka władz naczelnych przed upływem kadencji. W takim wypadku Zjazd dokonuje wyboru nowego członka na okres do upływu kadencji.
6. Funkcje Prezesa, Wiceprezesa, Sekretarza, jego Zastępcy, Skarbnika, jego zastępcy, Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej oraz Sądu Koleżeńskiego można sprawować przez dwie kolejne kadencje. Zapis ten dotyczy wszystkich szczebli władz Towarzystwa.

§ 22
1. Uchwały władz Towarzystwa podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności, co najmniej Vi ogólnej liczby uprawnionych do głosowania, jeżeli statut nie stanowi inaczej.
2. Jeżeli w pierwszym terminie na posiedzeniu danego organu władzy nie uczestniczy co najmniej połowa liczby uprawnionych, wówczas w drugim terminie posiedzenia uchwały mogą być podjęte większością głosów oddanych przez delegatów lub członków obecnych. Drugi termin powinien być podany w zawiadomieniu o posiedzeniu i nie może być wyznaczony wcześniej niż po upływie co najmniej pół godziny po pierwszym terminie.
3. Postanowienia ust. 2 nie stosuje się do uchwały Zjazdu dotyczącej zmiany statutu i rozwiązania Towarzystwa.

§ 22a
1. W przypadku konieczności podjęcia uchwały, która nie może być podjęta na posiedzeniu zwołanym zgodnie z postanowieniami statutu, Prezes Zarządu Głównego bądź, jeśli sprawa dotyczy oddziału regionalnego, Prezes Zarządu oddziału regionalnego, zarządza głosowanie przez członków zarządu w drodze elektronicznej, z zachowaniem niezbędnych procedur bezpieczeństwa.
2. Zarządzając głosowanie w drodze elektronicznej Prezes przesyła wszystkim członkom zarządu projekt uchwały wraz z uzasadnieniem, co najmniej na 3 dni przed głosowaniem w formie elektronicznej. Uznaje się, że materiały przesłane drogą elektroniczną są dostarczone z dniem w którym wprowadzono je do środka komunikacji elektronicznej w taki sposób, że członek zarządu mógł się zapoznać z ich treścią.
3. Członkowie zarządu są zobowiązani do przesłania głosu „za” lub „przeciw” albo wstrzymania się od głosu w terminie 2 dni, licząc od daty otrzymania projektu uchwały.
4. Głosowanie w trybie elektronicznym jest ważne, jeżeli wszyscy członkowie zarządu otrzymali projekt uchwały.
5. W trybie głosowania elektronicznego nie mogą być podejmowane uchwały przewidziane w § 94 i § 95 Statutu.
6. Uchwała, o której mowa w ust. 1, podejmowana jest zwykłą większością głosów.
7. Z przeprowadzonego głosowania w trybie elektronicznym sporządza się protokół podpisany przez Prezesa Zarządu i Sekretarza, a wyniki głosowania przekazuje się niezwłocznie wszystkim członkom zarządu.

§ 23
1. Uchwały władz Towarzystwa wyższego stopnia są wiążące dla władz niższego stopnia.
2. Władza wyższego stopnia może uchylać uchwały władzy niższego stopnia tylko wówczas, gdy są one oczywiście sprzeczne z prawem lub postanowieniami statutu.
3. Członkowie Komisji Rewizyjnej i Honorowego Sądu Koleżeńskiego nie mogą być członkami innych władz naczelnych Towarzystwa, jednak mogą brać udział w ich posiedzeniach z głosem doradczym.

B. Krajowy Zjazd Delegatów

§ 24
1. Kraj owy Zj azd Delegatów j est naj wyższą władzą Towarzystwa.
2. Kraj owy Zj azd Delegatów może być zwyczaj ny lub nadzwyczaj ny.
3. Krajowy Zjazd Delegatów zwoływany jest przez Zarząd Główny.
4. Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Delegatów zwoływany jest przez Zarząd Główny: 1/ z własnej inicjatywy,
2/ na żądanie Głównej Komisji Rewizyjnej,
3/ na pisemny wniosek, co najmniej 1/3 ogólnej liczby zarządów oddziałów.

§ 25
1. Do kompetencji Krajowego Zjazdu Delegatów w szczególności należy:
1/ wysłuchanie i zatwierdzenie sprawozdania Prezesa Zarządu Głównego z działalności Towarzystwa w minionej kadencji,
2/ wysłuchanie sprawozdania Głównej Komisji Rewizyjnej z działalności Towarzystwa zwłaszcza finansowej,
3/ wysłuchanie sprawozdania Głównego Honorowego Sądu Koleżeńskiego,
4/ udzielenie po wysłuchaniu wniosku Głównej Komisji Rewizyjnej – absolutorium ustępującemu Zarządowi Głównemu,
5/ uchwalenie programu działania Towarzystwa,
6/ wybór Prezesa Zarządu Głównego,
7/ wybór Zarządu Głównego,
8/ wybór Głównej Komisji Rewizyjnej,
9/ wybór Głównego Honorowego Sądu Koleżeńskiego,
9a/ wybór Rady Programowej Towarzystwa,
10/ uchwalenie statutu Towarzystwa lub jego zmiany,
11/ nadawanie członkostwa honorowego Towarzystwa,
12/ nadawanie godności Honorowego Prezesa Zarządu Głównego PTL,
13/ podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Towarzystwa.
1. Krajowy Zjazd Delegatów wybiera w odrębnym głosowaniu Prezesa Zarządu Głównego, spośród co najmniej dwóch kandydatów – delegatów.
2. Porządek nadzwyczajnego Walnego Zebrania ustala – spośród spraw określonych w ust.1 – organ lub osoby uprawnione do żądania zwołania takiego zebrania.
3. W razie złożenia przez Główną Komisję Rewizyjną wniosku o nie udzielenie absolutorium ustępującemu Prezesowi i Zarządowi, Zjazd może wybrać komisję celem zaopiniowania zasadności tego wniosku lub celem określenia ujemnych dla Towarzystwa skutków wnikających z działalności będącej podstawą wniosku o nie udzielenie Zarządowi absolutorium. W tym celu Zjazd odracza swe obrady, jednak na okres nie dłuższy niż jeden miesiąc.

§ 26
1. W Kraj owym Zjeździe Delegatów udział biorą:
1/ z głosem decydującym – delegaci wybrani przez walne zebrania oddziałów regionalnych; liczbę delegatów poszczególnych oddziałów ustala stosowną uchwałą Zarząd Główny przy uwzględnieniu liczby członków Towarzystwa,
2/ z głosem doradczym – członkowie ustępujących władz naczelnych Towarzystwa i osoby zaproszone.
2. W Zjeździe mogą uczestniczyć z głosem doradczym członkowie honorowi i wspierający Towarzystwo.

§ 27
O terminie, miejscu i porządku obrad Krajowego Zjazdu Delegatów Zarząd Główny zawiadamia zarządy oddziałów regionalnych i delegatów nie później niż na 14 dni przed rozpoczęciem Zjazdu.

§ 28
1. Zjazd otwiera Prezes Zarządu Głównego, a po otwarciu Zjazd wybiera przewodniczącego albo Prezydium Zjazdu oraz zatwierdza porządek dzienny.
2. Szczegółowy tryb przeprowadzania Zjazdu i wyborów do władz naczelnych Towarzystwa określa regulamin zatwierdzony przez Krajowy Zjazd Delegatów. Projekt regulaminu przedstawia Zjazdowi Zarząd Główny.

C. Zarząd Główny

§ 29
1. Zarząd Główny liczy nie więcej niż 31 członków.
2. Prezes kieruje pracami Zarządu.
3. W przypadku zwolnienia się członka zarządu z funkcji, bądź ustąpienia w trakcie kadencji, Zarządowi Głównemu przysługuje prawo kooptacji spośród członków Towarzystwa, jednakże liczba członków dokooptowanych nie może przekroczyć 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru, a dokooptowanie musi być potwierdzone odpowiednią uchwałą.
4. W przypadku wygaśnięcia mandatu Prezesa Polskiego Towarzystwa Lekarskiego Zarząd Główny PTL zwołuje Nadzwyczajny Zjazd Delegatów dla dokonania wyboru nowego Prezesa Towarzystwa.
5. Do czasu wyboru nowego Prezesa jego funkcję pełni pierwszy Wiceprezes.

§ 30
1. Zarząd kieruję działalnością Towarzystwa i reprezentuje je na zewnątrz.
2. Z zastrzeżeniem § 92 statutu do reprezentowania Towarzystwa wymagane jest łączne działanie dwóch członków Zarządu, z tym wszakże wyjątkiem, że funkcję kierownika zakładu pracy w rozumieniu prawa pracy w sprawach niezastrzeżonych dla zarządu pełni Prezes Zarządu lub inny członek zarządu upoważniony przez zarząd.
3. Zarząd Główny może udzielić osobom kierującym pracą Biura Zarządu Głównego, zarządów oddziałów oraz innych jednostek organizacyjnych Towarzystwa stałych pełnomocnictw ogólnych do działania w imieniu Towarzystwa w granicach zwykłego zarządu.
4. Do zakresu działania Zarządu Głównego należy:
1/ realizacja uchwalonego przez Krajowy Zjazd Delegatów programu Towarzystwa oraz innych uchwał Zjazdu,
2/ kierowanie bieżącą pracą Towarzystwa i zarządzanie jego majątkiem,
3/ kierowanie bezpośrednią działalnością gospodarczą Towarzystwa oraz wykonywanie praw wspólnika i akcjonariusza w spółkach z udziałem Towarzystwa,
4/ wydawanie czasopism i książek o tematyce związanej ze statutową działalnością Towarzystwa oraz powoływanie i odwoływanie redaktorów naczelnych czasopism,
5/ rozpatrywanie i zatwierdzanie rocznego sprawozdania finansowego Zarządu Głównego,
6/ ustalanie wysokości składki członkowskiej,
7/ wnioskowanie o nadanie honorowego członkostwa,
8/ realizacja innych zadań związanych z bieżącą działalnością Towarzystwa.
9/ przyjmowanie członków zwyczajnych, którzy nie zdeklarowali przynależności do żadnego z oddziałów regionalnych, oraz tych których przyjęcie uzna za wskazane z innych przyczyn,
10/ zwoływanie Krajowego Zjazdu Delegatów,
11/ ustalanie zasad wyboru delegatów na Krajowy Zjazd Delegatów,
12/ uchwalanie planów działalności i budżetu,
13/ występowanie z wnioskami o nadanie tytułu członka honorowego Towarzystwa, 14/ powoływanie i rozwiązywanie oddziałów regionalnych oraz sekcji.
2. Zarząd Główny w miarę potrzeb może powołać Konwent Seniorów.

§ 32
1. Posiedzenia Zarządu Głównego odbywają się w miarę potrzeb, co najmniej dwa razy w roku.
2. W posiedzeniach Zarządu Głównego poza jego członkami biorą udział: Prezesi /i/,/lub/ Sekretarze Oddziałów Regionalnych oraz mogą brać udział delegaci wybrani na ostatni Zjazd PTL. Prawo do udziału w posiedzenia Zarządu Głównego delegatów wybranych na ostatni zjazd PTL wygasa z chwilą podjęcia uchwały o zwołaniu kolejnego Zjazdu Zwyczajnego Towarzystwa. Osoby nie będące członkami Zarządu Głównego wymienionymi w statucie mają prawo głosu doradczego.

§ 33
1. Zarząd Główny wybiera ze swego grona, w głosowaniu tajnym, Prezydium Zarządu Głównego. Przed głosowaniem Prezes Zarządu Głównego oraz członkowie Zarządu Głównego mają prawo wskazania kandydatów na poszczególne funkcje w Prezydium.
2. Prezydium Zarządu Głównego liczy od 7 do 11 członków, którzy wybierają ze swego grona do 3 Wiceprezesów, Sekretarza Generalnego, zastępcę Sekretarza, Skarbnika, zastępcę Skarbnika i trzech członków.
3. W skład Prezydium Zarządu Głównego wchodzi Prezes Zarządu, który kieruje pracami Prezydium Zarządu.
4. Sekretarz Generalny winien być wybrany z okręgu, w którym mieści się siedziba Towarzystwa.

§ 34
1. Prezydium Zarządu Głównego kieruje bieżącą działalnością Towarzystwa w zakresie ustalonym przez Zarząd Główny.
2. Posiedzenia Prezydium Zarządu Głównego odbywają się w razie potrzeby.

§ 35
1. Konwent Seniorów liczy do 7 członków i jest ciałem doradczym Zarządu Głównego Towarzystwa i jego Prezesa.
2. Przewodniczącym Konwentu Seniorów jest Honorowy Prezes Polskiego Towarzystwa Lekarskiego.
3. Zarząd wykonuj e swoj e zadania przy pomocy Biura Zarządu.
4. Biurem Zarządu kieruje dyrektor i jego zastępca zatwierdzeni przez Zarząd.
5. W razie potrzeby zatrudnienia członka Zarządu stosunek pracy w imieniu Towarzystwa nawiązuje Prezes Zarządu Głównego.
6. Zarząd może upoważnić dyrektora Biura do wykonywania funkcji kierownika zakładu pracy w stosunku do zatrudnionych w biurze pracowników z tym, że zatrudnienie i zwalnianie pracowników na stanowiskach kierowniczych wymaga zgody Prezesa Zarządu Głównego.
7. Szczegółową organizację oraz tryb pracy Zarządu Głównego oraz Biura Zarządu określa regulamin uchwalony przez Zarząd Główny.

D. Główna Komisja Rewizyjna

§ 37
1. Główna Komisja Rewizyjna liczy od 3 do 5 członków.
2. Główna Komisja Rewizyjna wybiera spośród swoich członków w głosowaniu tajnym przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza.
3. Członkowie Głównej Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z członkami organu zarządzającego w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia i nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej, ani nie pobierają wynagrodzenia z tytułu pełnionej funkcji.

§ 38
Do zakresu działania Głównej Komisji Rewizyjnej należy:
1/ kontrolowanie, co najmniej raz w roku całokształtu działalności Zarządu Głównego Towarzystwa ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej w powiązaniu z działalnością merytoryczną,
2/ zgłaszanie na posiedzeniach Zarządu Głównego wniosków w sprawie działalności Towarzystwa oraz żądanie wyjaśnień,
3/ składanie na Krajowym Zjeździe Delegatów sprawozdań ze swej działalności oraz występowanie z wnioskiem w sprawie udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi Głównemu,
4/ przedstawienie Zarządowi protokołów pokontrolnych wraz z wnioskami,
5/ prowadzenie okresowych kontroli opłacania składek członkowskich,
6/ składanie wniosku o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania,
7/ nadzór nad działalnością komisji rewizyjnych oddziałów.

§ 39
Komisja Rewizyjna działa w oparciu o uchwalony prze siebie regulamin.

§ 40
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej i w razie potrzeby inni jej członkowie mają prawo uczestnictwa z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu Towarzystwa oraz zarządów oddziałów.

E. Główny Honorowy Sąd Koleżeński

§ 41
1. Główny Honorowy Sąd Koleżeński liczy od 3 do 5 członków.
2. Główny Honorowy Sąd Koleżeński wybiera spośród swoich członków w głosowaniu tajnym przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza.
3. Do zakresu działania Głównego Honorowego Sądu Koleżeńskiego należy:
1/ rozstrzyganie sporów powstałych między członkami na tle statutowej działalności Towarzystwa, 2/ rozpoznawanie spraw wynikających z nie przestrzegania obowiązków członka Towarzystwa.
2. Główny Honorowy Sąd Koleżeński składa sprawozdanie ze swej działalności Krajowemu Zjazdowi Delegatów.

§ 43
1. Główny Honorowy Sąd Koleżeński rozpatruje sprawy w 3 – osobowych zespołach orzekających, z tym, że w zespole orzekającym nie może uczestniczyć członek Sądu, jeżeli rozpatrywana jest sprawa, która dotyczy go osobiście lub osoby, z którą łączy go taki stosunek osobisty lub służbowy, który mógłby wywołać wątpliwości, co do jego bezstronności.
2. Sąd Koleżeński może rozpatrywać sprawy na sesjach wyjazdowych w miejscowościach będących siedzibą władz oddziałów i kół.
3. Od orzeczeń Głównego Honorowego Sądu Koleżeńskiego przysługuje odwołanie do najbliższego Krajowego Zjazdu Delegatów za pośrednictwem tego Sądu. Uchwała Zjazdu jest ostateczna.

§ 44
Główny Honorowy Sąd Koleżeński może wymierzać następujące kary organizacyjne:
1/ upomnienia,
2/ nagany,
3/ zawieszenia w prawach członka na okres do dwóch lat, 4/ wykluczenia z Towarzystwa.

§ 45
Szczegółowy tryb postępowania w jednostkowych sprawach określa regulamin określony przez Główny Honorowy Sąd Koleżeński.

F. Rada Programowa

§ 45a
1. Rada Programowa powoływana jest przez Krajowy Zjazd Delegatów i liczy do 31 członków.
2. Długość kadencji Rady Programowej jest tożsama z długością kadencji władz PTL.
3. Rada wyłania ze swego grona, w głosowaniu tajnym, Przewodniczącego, jego Zastępcę i Sekretarza.
4. Rada działa zgodnie z regulaminem zatwierdzonym przez Zarząd Główny.

§ 45b
Zadaniem Rady Programowej jest w szczególności inicjowanie i koordynowanie działalności naukowej, wydawniczej, organizacja wystaw naukowych, udział w komisjach konkursowych, ocena prac konkursowych.

ROZDZIAŁ VI

ODDZIAŁY TOWARZYSTWA

A. Postanowienia ogólne

11 § 46
1. Oddziały regionalne są terenowymi jednostkami organizacyjnymi Towarzystwa tworzonymi przez Zarząd Główny na wniosek, co najmniej 30 członków lub z własnej inicjatywy.
2. Oddziały działają na obszarze jednego lub więcej województw albo w innym układzie terytorialnym określonym w uchwale Zarządu Głównego.
3. Oddziały podlegają władzom naczelnym Towarzystwa i prowadzą działalność statutową w ramach programu przyjętego przez Krajowy Zjazd Delegatów.
4. Oddziały współpracują z kołami i mogą określać ich zadania.

§ 47
1. Władzami oddziału Towarzystwa są: 1/ Walne Zebranie Członków,
2/ Zarząd,
3/ Komisja Rewizyjna,
4/ Honorowy Sąd Koleżeński.
5/ Stały Sekretarz w Oddziałach, w których Walne Zebranie Członków podjęto uchwałę o ustanowieniu funkcji Stałego Sekretarza.
2. W sprawach nie uregulowanych do władz oddziału Towarzystwa stosuje się odpowiednio postanowienia statutu dotyczące władz naczelnych, w szczególności § 21 – § 23.

§ 48
1. Oddział regionalny może nabyć osobowość prawną, jeżeli stosowną uchwałę podejmie Zarząd Oddziału większością 2/3 głosów.
2. Z chwilą nabycia osobowości prawnej Zarząd Główny określa sposób korzystania przez oddział z majątku Towarzystwa.
3. Oddział będący osobą prawną podlega władzom naczelnym jedynie w zakresie działalności statutowej, zaś działalność gospodarczą prowadzi na własny rachunek.

§ 49
1. W Oddziałach o szerszym zakresie działalności i znacznej liczbie członków, ale nieposiadających osobowości prawnej Zarząd Główny może wyrazić zgodę na utworzenie biura oddziału i określić limit zatrudnienia.
2. Biurem oddziału kieruje kierownik biura powoływany i odwoływany przez zarząd oddziału. Kierownik biura pełni funkcję kierownika zakładu pracy w stosunku do pracowników zatrudnionych w Biurze. Poza tym do kierownika biura oddziału stosuje się odpowiednio § 36 statutu.
3. W oddziałach, w których nie powołano biura czynności techniczne wykonuje Sekretarz.

§ 50
1. Oddział może być zlikwidowany w następujących wypadkach:
1/ spadku liczby członków poniżej 15 osób,
2/ wniosku walnego zebrania członków oddziałów w formie uchwały powziętej większością głosów, przy obecności, co najmniej połowy członków,
3/ braku uzasadnienia organizacyjnego lub statutowego do dalszego istnienia oddziału.
2. W razie rozwiązania oddziału z przyczyn określonych w ust. 1 pkt. 3 walne zebranie członków oddziału może uchwalić sprzeciw, który rozpoznaje Krajowy Zjazd Delegatów. Decyzja Zjazdu jest ostateczna. Do czasu podjęcia takiej decyzji oddział prowadzi działalność statutową.

B. Walne zebranie oddziału regionalnego.

1. Walne zebranie oddziału jest najwyższą władzą oddziału Towarzystwa i może być zebraniem zwyczajnym lub nadzwyczajnym.
2. Zwyczajne walne zebranie jest zwoływane przez zarząd oddziału, co cztery lata.
3. Nadzwyczajne walne zebranie zwoływane jest przez zarząd oddziału:
1/ z własnej inicjatywy,
2/ na żądanie komisji rewizyjnej oddziału,
3/ na żądanie Zarządu Głównego,
4/ na pisemny wniosek, co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków oddziału.
4. Nadzwyczajne walne zebranie powinno być zwołane w terminie 30 dni od daty zgłoszenia wniosku i obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane. Jeżeli zarząd oddziału nie zwoła walnego zebrania w tym terminie obowiązek jego zwołania spoczywa na Zarządzie Głównym.

§ 52
1. Do kompetencji walnego zebrania należy:
1/ uchwalenie kierunków działalności oddziału przy uwzględnieniu uchwał władz naczelnych Towarzystwa,
2/ rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności zarządu i komisji rewizyjnej,
3/ podejmowanie – na wniosek komisji rewizyjnej – uchwały w sprawie udzielenia absolutorium ustępującemu zarządowi oddziału,
4/ wybór zarządu i komisji rewizyjnej i sekretarza stałego w Oddziałach, które podjęły stosowną uchwałę o ustanowieniu funkcji Sekretarza Stałego
5/ wybór delegatów na Krajowy Zjazd Delegatów,
6/ podejmowanie uchwał w sprawach wniesionych przez zarząd, komisję rewizyjną i członków oddziału,
7/ nadanie godności Honorowego – Prezesa oddziału.
2. O terminie i porządku obrad walnego zebrania zarząd zawiadamia koła i członów z zakresu swej terytorialnej właściwości, co najmniej na 14 dni przed jego odbyciem.

§ 53
1. W Walnym Zebraniu uczestniczą członkowie zwyczajni kół z terytorialnego działania oddziału, a gdy liczba członów z terenu działania oddziału przekracza liczbę określoną przez Zarząd Główny -delegaci.
2. W zebraniu mogą uczestniczyć członkowie honorowi, członkowie wspierający, także delegaci władz krajowych. Członków honorowych i wspierających zamieszkałych w zasięgu działania oddziału zarząd zawiadamia o terminie zebrania.

§ 54
1. Walne zebrani członków oddziału wybiera delegatów na Krajowy Zjazd Delegatów Towarzystwa, co najmniej na dwa miesiące przed terminem Zjazdu, w liczbie ustalonej zgodnie z uchwałą Zarządu Głównego.
2. Delegaci są wyrazicielami opinii ogółu członków Towarzystwa zrzeszonych w danym oddziale.
3. Mandat delegata wygasa wraz z wyborem nowych delegatów na następny Zjazd.

C. Zarząd oddziału regionalnego.

§ 55
1. Organem kierującym działalnością oddziału jest zarząd liczący od 7 do 9 członków.
2. Do zarządu oddziału należy wykonywanie wiążących oddział uchwał władz naczelnych Towarzystwa. Zarząd oddziału realizuje zadania określone przez walne zebranie członków oddziału, kieruje bieżącą działalnością oddziału, zwołuje i organizuje zebrania członów oddziału, opracowuje i realizuje roczne plany pracy i plany finansowe oddziału, a także inicjuje i organizuje rekreację dla swoich członków.
3. Zarząd oddziału jest odpowiedzialny za właściwe gospodarowanie majątkiem Towarzystwa pozostawionym do dyspozycji oddziału przez Zarząd Główny.
4. Do zadań zarządu również należy:
1/ składanie walnemu zebraniu oddziału i Zarządowi Głównemu sprawozdań ze swej działalności,
2/ uchwalanie planów działalności i budżetu oddziału,
3/ nadzorowanie działalności kół,
4/ występowanie do Zarządu Głównego z wnioskami o nadanie tytułu członka honorowego Polskiego Towarzystwa Lekarskiego,
5/ powoływanie i rozwiązywanie sekcji oraz komisji problemowych,
6/ podejmowanie uchwał w sprawach niezastrzeżonych do kompetencji innych władz oddziału, 7/ podejmowanie uchwał w przedmiocie zwoływania walnego zebrania.

§ 56
1. Zarząd oddziału niemający osobowości prawnej jest uprawniony do składania oświadczeń woli dotyczących praw i obowiązków majątkowych w imieniu Towarzystwa na podstawie stałego pełnomocnictwa ogólnego udzielonego jego członkom przez Zarząd Główny, w granicach zwykłego zarządu sprawami oddziału. Do składania oświadczeń woli w sprawach przekraczających zakres zwykłego zarządu wymagane jest każdorazowo odrębne pełnomocnictwo Zarządu Głównego.
2. Sprawy wykraczające poza zakres działania zarządu oddziału oraz sprawy o szczególnym znaczeniu dla Towarzystwa, zarząd wnosi pod obrady Zarządu Głównego lub jego Prezydium.

§ 57
Posiedzenia zarządu oddziału odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej niż raz na kwartał.

§ 58
1. Zarząd oddziału regionalnego może powołać Regionalną Radę Programową.
2. Regionalna Rada Programowa działa zgodnie z regulaminem ustalonym przez Zarząd Oddziału Regionalnego.

§ 59
skreślony

§ 60
skreślony

§ 61
Szczegółową organizację oraz tryb pracy zarządu określa regulamin uchwalony przez Walne Zebranie Członków Oddziału.

D. Komisja rewizyjna oddziału.

§ 62
1. Komisja rewizyjna oddziału składa się z przewodniczącego i od 2 do 4 członków. Przewodniczącego wybiera komisja w głosowaniu tajnym.
2. Do kompetencji komisji rewizyjnej oddziału należy:
1/ przeprowadzanie, przynajmniej raz w roku kontroli działalności merytorycznej i finansowej oddziału i jednostek wchodzących w zakres jego działania,
2/ przeprowadzanie okresowych kontroli opłacania składek członkowskich przez członków z terenu działania oddziału,
3/ składanie walnemu zebraniu członków oddziału oraz Głównej Komisji Rewizyjnej sprawozdań ze swej działalności,
4/ występowanie z wnioskami o zwołanie nadzwyczajnego walnego zebrania oddziału, 5/ składanie sprawozdań na walnym zebraniu oddziału i zgłaszanie wniosków o udzieleniu absolutorium ustępującemu zarządowi oddziału.

§ 63
Posiedzenia komisji rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeby nie rzadziej niż raz w roku.

E. Honorowy sąd koleżeński oddziału.

§ 64
1. Honorowy sąd koleżeński oddziału składa się z 3 do 5 członków.
2. Honorowy sąd koleżeński oddziału wybiera spośród swoich członków w głosowaniu tajnym przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza.

§ 65
Do zakresu działania honorowego sądu koleżeńskiego oddziału należy rozpatrywanie i rozstrzyganie:
1/ sporów powstałych między członkami oddziału,
2/ spraw wynikających z nieprzestrzegania obowiązków członka.

§ 66
Od orzeczeń honorowego sądu koleżeńskiego oddziału przysługuje odwołanie do Głównego Honorowego Sądu Koleżeńskiego w terminie 30 dni od dnia doręczenia orzeczenia.

§ 67
Honorowy sąd koleżeński może wymierzać kary organizacyjne przewidziane w § 44.

F. Sekretarz Stały

§ 68
skreślony

ROZDZIAŁ VII

KOŁA

A. Postanowienia ogólne.

§ 69
1. Koło jest podstawową jednostką organizacyjną Towarzystwa. Jego zadaniem jest realizowanie celów statutowych na swoim terenie.
2. Każdy członek Towarzystwa należy do wybranego przez siebie koła.
3. Koło może być powołane w szczególności j ako:
1/ koło terenowe – zrzeszające członków zamieszkujących w danej miejscowości lub rejonie,
2/ koło zakładowe – zrzeszające członków pracujących w szpitalu, klinice, przychodni lub innej medycznej jednostce organizacyjnej,
3/ koło międzyzakładowe – zrzeszające członków zatrudnionych w kilku jednostkach określonych w pkt. 2.

§ 70
1. Koło powstaje na mocy uchwały, co najmniej 10 członków lub osób, które złożyły deklaracje członkowskie, po jej zatwierdzeniu przez zarząd oddziału.
2. Do przyjmowania członków ma zastosowanie § 10 statutu.
3. Szczegółowe zasady tworzenia i działania kół określa regulamin ustalony przez Zarząd Główny Towarzystwa.

§ 71
1. Koło może być zlikwidowane przez zarząd oddziału w następujących wypadkach:
1/ spadku liczby członków poniżej 10 osób
2/ uchwały walnego zebrania koła wnioskującej likwidację koła, powziętej większością 2/3 głosów przy obecności, co najmniej połowy członków, 3/ braku uzasadnienia organizacyjnego do dalszego istnienia koła, 4/ działalności koła sprzecznej ze statutem Towarzystwa.
2. Od decyzji zarządu oddziału o likwidacji koła z przyczyn określonych w pkt.3 i 4 władzom koła przysługuje sprzeciw, który rozpoznaje walne zebranie oddziału. Uchwała w tym przedmiocie jest ostateczna.

B. Władze koła.

§ 72
Władzami koła są:
1/ walne zebranie,
2/ zarząd,
3/ komisja rewizyjna.

§ 73
1. Walne zebranie koła jest najwyższą władzą koła.
2. Walne zebranie koła jest zwoływane przez zarząd jako zwyczajne i nadzwyczajne.
3. Członkowie koła powinni być powiadomieni o terminie, miejscu i porządku obrad walnego zebrania, koła co najmniej na 14 dni przed terminem.
4. Zwyczajne walne zebranie jest zwoływane raz na 2 lata.
5. Nadzwyczajne walne zebranie jest zwoływane:
1/ z inicjatywy zarządu koła,
2/ na żądanie komisji rewizyjnej koła,
3/ na pisemny wniosek, co najmniej 1/3 głosów liczby członków koła, 4/ na żądanie zarządu oddziału.
6. Nadzwyczajne walne zebranie koła powinno być zwołane w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia wniosku (żądania) i obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane.

§ 74
1. Do kompetencji walnego zebrania koła należy:

1/ ustalenie kierunków działalności,
2/ rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności zarządu i komisji rewizyjnej,
3/ podejmowanie na wniosek komisji rewizyjnej uchwały w sprawie udzielania absolutorium ustępującemu zarządowi,
4/ wybór zarządu i komisji rewizyjnej koła oraz delegatów na walne zebranie oddziału,
5/ podejmowanie uchwał w sprawach wniesionych przez zarząd, komisję rewizyjną i członków koła.

§ 75
1. Zarząd koła składa się z 3 do 7 członków.
2. Zarząd koła wybiera spośród swoich członków w głosowaniu tajnym prezesa, sekretarza i skarbnika.

§ 76
Do zakresu działania zarządu koła należy:
1/ kierowanie bieżącą działalnością koła,
2/ reprezentowanie koła na zewnątrz,
3/ uchwalanie planu działalności i budżetu koła,
4/ zgłaszanie wniosków do zarządu oddziału regionalnego w sprawie przyjmowania
1 skreślania członków,
5/ zbieranie składek członkowskich,
6/ składanie zarządowi oddziału corocznych sprawozdań z działalności koła.

§ 77
Posiedzenia zarządu koła odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej niż raz na 2 miesiące.

§ 78
Komisja rewizyjna koła składa się z 3 do 4 członków. Komisja rewizyjna koła wybiera spośród swoich członków w głosowaniu tajnym przewodniczącego i sekretarza.

§ 79
Do zakresu działania komisji rewizyjnej koła należy:
1/ przeprowadzenie, co najmniej raz w roku kontroli całokształtu działalności koła ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej,
2/ zgłaszanie na posiedzenia zarządu koła wniosków w sprawie działalności koła oraz żądanie wyjaśnień,
3/ składanie na zebraniu sprawozdawczo – wyborczym sprawozdania z działalności i występowania z wnioskiem o udzielenie absolutorium ustępującemu zarządowi koła.

§ 80
Do władz koła stosuje się odpowiednio postanowienia Statutu § 21 ust. 3 i 5 oraz § 22.

ROZDZIAŁ VIII

SEKCJE

1. Sekcje specjalistyczne tworzą Zarząd Główny i zarządy oddziałów w celu prowadzenia działalności statutowej przez członków o podobnych zainteresowaniach zawodowych. Sekcje stanowią forum wymiany poglądów i dyskusji w tym zakresie.
2. Do zadań sekcji w szczególności należy:
1/ ustalenie okresowych planów pracy,
2/ prowadzenie działalności popularyzującej zagadnienia specjalistyczne z różnych dziedzin medycyny, zwłaszcza nowych osiągnięć medycznych,
3/ organizowanie sympozjów zawodowych o charakterze naukowym we współpracy z Zarządem Głównym lub zarządami oddziałów,
4/ popularyzacja zasługująca na uwagę członków sekcji polskiej i obcej literatury przedmiotu.
3. Działalność sekcji jest prowadzona w oparciu o preliminarz wydatków na realizację zadań sekcji zatwierdzonych przez Zarząd Główny lub zarząd oddziału
– w zależności od tego, który z tych organów powołał daną sekcję. Środki na działalność sekcji mogą pochodzić również z dobrowolnych wpłat członków sekcji.
4. Zarząd Główny może ustalić regulamin funkcjonowania sekcji.

§ 82
Każdy członek Towarzystwa ma prawo uczestniczyć w pracach swobodnie wybranych sekcji składając jej zarządowi odpowiednie oświadczenie o przystąpieniu do sekcji.

§ 83
Władzami sekcji są:
1/ walne zebranie,
2/ zarząd,
3/ komisja rewizyjna.

§ 84
Do walnego zebrania sekcji stosuje się odpowiednio § 72 i 73 ust. 1 i 2 z tym, że kompetencje wynikające z tych postanowień wykonuje Zarząd Główny w stosunku do sekcji przez siebie utworzonych.

§ 85
Do zakresu działania zarządu sekcji należy:
1/ kierowanie bieżącą działalnością sekcji,
2/ reprezentowanie sekcji na zewnątrz,
3/ uchwalanie planu działalności i projektu planu wydatków,
4/ składanie Zarządowi Głównemu lub zarządowi oddziału regionalnego corocznych sprawozdań z działalności sekcji.

§ 86
Posiedzenia zarządu sekcji odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej niż raz na 3 miesiące.

§ 87
Komisja rewizyjna działa zgodnie z § 78 i § 79.

ROZDZIAŁ IX

MAJĄTEK I DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA TOWARZYSTWA

1. Maj ątek Towarzystwa tworzą:
1/ ruchomości będące własnością Towarzystwa,
2/ inne prawa majątkowe,
3/ środki pieniężne. Majątek ten służy realizacji statutowych celów Towarzystwa.
2. Maj ątek Towarzystwa powstaj e z następuj ących źródeł: 1/ składek członkowskich,
2/ dotacji, darowizn, spadków i zapisów,
3/ dochodów z działalności pożytku publicznego
4/ dywidendy należnej Towarzystwu z tytułu uczestnictwa w spółkach kapitałowych,
5/ dochodów z maj ątku Towarzystwa,
6/ ofiarności publicznej
7/ z działalności pożytku publicznego.

§ 89
Towarzystwo może przyjąć spadek wyłącznie z dobrodziejstwem inwentarza.

§ 90
1. Towarzystwo może prowadzić działalność gospodarczą w następującym zakresie:
1) organizowanie i prowadzenie szkoleń zawodowych PKD 85.59.B,
2) organizowanie targów, wystaw i kongresów PKD 82.30.Z,
3) udział w badaniach naukowych i pracach rozwojowych w dziedzinie biotechnologii PKD 72.11.Z,
4) udział w badaniach naukowych i pracach rozwojowych w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych PKD 72.20.Z,
5) udział w badaniach naukowych i pracach rozwojowych w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych PKD 72.19.Z,
6) produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych PKD 32.50.Z,
7) sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach PKD 47.61.Z,
8) sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach PKD 47.62.Z,
9) sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach PKD 47.73.Z,
10) sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych, włączając ortopedyczne prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach PKD 47.74.Z,
11) produkcja artykułów sanitarnych PKD 17.22.Z,
12) działalność obiektów związanych z poprawą kondycji fizycznej PKD 93.13.Z,
13) zakup i produkcja materiałów reklamowych oraz prowadzenie działalności wydawniczej PKD 58.19.Z,
14) działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników PKD 78.10.Z,
15) działalność wspomagająca edukację PKD 85.60.Z,
16) prowadzenie hotelu lub podobnych obiektów zakwaterowania PKD 55.10.Z,
17) prowadzenie działalności leczniczej-szpitala, przychodni PKD 86.10.Z,
18) pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób z zaburzeniami psychicznymi PKD 87.20.Z,
19) pozostała pomoc społeczna z zakwaterowaniem PKD 87.90.Z,
20) praktyka lekarska ogólna PKD 86.21.Z,
21) praktyka lekarska specjalistyczna PKD 86.22.Z,
22) działalność fizjoterapeutyczna dla ludności prowadzoną w niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej PKD 86.90.A,
23) pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowanej PKD 86.90.E,
24) opieka dzienna nad dziećmi PKD 88.91.Z,
25) pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana PKD 88.99.Z,
26) pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna PKD 93.29.Z,
27) pozostała działalność związana ze sportem PKD 93.19.Z,

2. Przedmiotem działalności przeważającej Towarzystwa jest PKD 94.12.Z tj. działalność organizacji, których członkowie zainteresowani są określoną dyscypliną nauki lub pewną dziedziną zawodową.
3. Dochody z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służą realizacji celów statutowych.
4. Działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 1 mogą prowadzić oddziały mające osobowość prawną, oraz na mocy upoważnienia Zarządu Głównego także oddziały nie posiadające osobowości prawnej.
5. Majątek nabyty przez oddziały mające osobowość prawną, z działalności gospodarczej stanowi ich własność.
6. Towarzystwo może tworzyć spółki i przystępować do już istniejących za zgodą Zarządu Głównego.

§ 91
1. Koła przekazuj ą 20% składek na konto właściwego oddziału.
2. Oddziały przekazują do Zarządu Głównego 10% składek.

§ 92
1. Do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych Towarzystwa uprawnieni są działający łącznie Prezes lub Wiceprezes wraz ze Skarbnikiem.
2. Zarządy oddziałów regionalnych oraz zarządy sekcji i kół gospodarują funduszami w ramach własnego budżetu i udzielonego im przez Zarząd Główny pełnomocnictwa ogólnego
3. Postanowienie ust. 1 stosuje się odpowiednio do oddziałów regionalnych mających osobowość prawną.

§ 93
Szczegółowe zasady gospodarki finansowej Towarzystwa, oddziałów i innych wewnętrznych jednostek organizacyjnych ustala Zarząd Główny zgodnie z obowiązującymi przepisami.

ROZDZIAŁ X

ZMIANA STATUTU I ROZWIĄZANIE TOWARZYSTWA

§ 94
1. Przyjęcie statutu i jego zmian wymagają uchwały Krajowego Zjazdu Delegatów, podjętej zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej Vi ogólnej liczby delegatów

§ 95
1. Towarzystwo może być rozwiązane na podstawie uchwały Krajowego Zjazdu Delegatów podjętej większością co najmniej 2/3 głosów w obecności co najmniej 1/2 liczby delegatów.
2. Likwidatorami są członkowie Zarządu Głównego wyznaczeni przez Krajowy Zjazd Delegatów.
3. Pozostały po likwidacji majątek Towarzystwa przeznacza się na cele społeczne związane z działalnością medyczną.

ROZDZIAŁ XI

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 96
Zmiana Statutu nastąpiła na podstawie uchwały nr 4 Krajowego Zjazdu Delegatów Polskiego Towarzystwa Lekarskiego z dnia 2 października 2015 r. w sprawie zmiany statutu Polskiego Towarzystwa Lekarskiego i wchodzi w życie z dniem jej rejestracji.

Polskie Towarzystwo Lekarskie
Al. Ujazdowskie 22/19, 00-478 Warszawa

Tel./fax. +48 603 28 86 99; +48 22 628 86 99
ptl@interia.pl