PTMEiAA Członkostwo Opłata członkowska i regulamin

Opłata członkowska i regulamin

Opłata członkowska i regulamin

Obecnie opłata członkowska wynosi 400 złotych. Możecie ją uregulować on-line lub standardowo za pomocą przelewu.

Regulamin członkowski PTME i AA

1. Członkiem PTMEiAA może być lekarz lub lekarz dentysta spełniający wymogi określone przez Zarząd Towarzystwa, zawarte w treści deklaracji członkowskiej.

2. Przyjęcie do Towarzystwa następuje po przesłaniu do Zarządu deklaracji członkowskiej, a po jej zaakceptowaniu – po spełnieniu wymogu opłacenia składki członkowskiej

3. Wysokość składki członkowskiej ustala się na kwotę 400 PLN rocznie.

4. Zgodnie z zapisem § 11 ust. 2 pkt 4 Statutu Polskiego Towarzystwa Lekarskiego, członek zwyczajny Towarzystwa jest obowiązany regularnie płacić składki członkowskie.

5. Składki członkowskie na dany rok winny być uregulowane do dnia 31 marca, po tym terminie Zarząd Towarzystwa prześle do członka zalegającego ze składkami upomnienie o konieczności uregulowania składek do dnia 30 kwietnia. Nieuregulowanie składek w wyznaczonym terminie skutkuje skreśleniem z listy członków Towarzystwa.

6. Ponowne przyjęcie do Towarzystwa następuje po spełnieniu wymogów pkt. 2

7. Składkę członkowską za dany rok należy opłacić w całości niezależnie od czasu nabycia członkostwa Towarzystwa.