PTMEiAA Aktualności Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Delegatów PTL

Aktualności

Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Delegatów PTL - zdjęcie uczestników
21 stycznia 2023

Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Delegatów PTL

Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Lekarskiego na podstawie § 24 ust. 4 punkt 2 statutu Polskiego Towarzystwa Lekarskiego („PTL”) („Statut”) podjęła uchwałę o zwołaniu NKZD 21 stycznia 2023 roku w siedzibie Naczelnej Izby Lekarskiej w Warszawie.

Żądanie zwołania NKZD miało na celu dokonania zmiany Statutu polegającej na usunięciu
ust. 6 w § 21, ograniczającego kadencyjność wszystkich władz PTL do dwóch kolejnych kadencji, uniemożliwiający rozwój i dalszą pracę i działalność PTL np. w poszczególnych kołach i oddziałach PTL. W ocenie Głównej Komisji Rewizyjnej jest to rozwiązanie niczym nieuzasadnione i niepraktyczne z punktu widzenia dalszego funkcjonowania PTL, co zdaje się pokrywać ze stanowiskiem zaprezentowanym przez delegatów podczas Zwyczajnego Krajowego Zjazdu Delegatów w 2019 roku, którzy w trakcie w/w zjazdu zwrócili uwagę na potrzebę dokonania zmiany Statutu w ww. zakresie i dalszego procedowania sprawy.

W NKZD udział wzięli delegaci wybrani na ostatnich walnych zebraniach oddziałów PTL w 2019 roku. Z ramienia Oddziału PTL, jakim jest Polskie Towarzystwo Medycyny Estetycznej i Anti-Aging w zjeździe udział wzięli: Tomasz Grzeszczuk, Waldemar Jankowiak, Krzysztof Jacek Kaczyński, Dorota Wydro i z upoważnienia Iwona Piotrowska-Potapczuk.

NKZD poprowadził jako Przewodniczący, Prezes PTL – prof. dr hab. n. med. Waldemar Kostewicz. W głosowaniu udział wzięło 83 osoby. Za dokonaniem zmiany w Statucie było 64 osoby, przeciw 13, wstrzymało się 3 osoby, a 3 oddało głosy nieważne. Zmiana w zapisie statutowym weszła w życie natychmiast po jej uchwaleniu.