PTMEiAA Aktualności MEDYCYNA ESTETYCZNA UMIEJĘTNOŚCIĄ LEKARSKĄ

Aktualności

dziennik ustaw2
23 czerwca 2023

MEDYCYNA ESTETYCZNA UMIEJĘTNOŚCIĄ LEKARSKĄ

Projekt rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie umiejętności zawodowych lekarzy i lekarzy dentystów został skierowany do ogłoszenia. Ujęto w nim 57 rodzajów umiejętności, w których lekarz i lekarz dentysta mogą uzyskać certyfikat oraz kwalifikacje stanowiące warunek ubiegania się o wspomniany dokument.

  • Do ogłoszenia został skierowany projekt rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie umiejętności zawodowych lekarzy i lekarzy dentystów
  • W projekcie zostały określone rodzaje umiejętności zawodowych, w których lekarz i lekarz dentysta mogą uzyskać certyfikat umiejętności zawodowej, wraz z ich kodami – łącznie jest ich 57
  • Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie umiejętności zawodowych lekarzy i lekarzy dentystów jest elementem Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności – czytamy w uzasadnieniu
  • Jak podano w uzasadnieniu, wspomniane umiejętności zawodowe to nabywanie umiejętności z zakresu danej dziedziny medycyny albo kilku dziedzin medycyny lub będące umiejętnościami udzielania określonych świadczeń zdrowotnych.

– Certyfikat umiejętności zawodowej będzie przyznawać towarzystwo naukowe o zasięgu krajowym prowadzące działalność naukową od co najmniej 5 lat poprzedzających datę złożenia pierwszego wniosku o certyfikację danej umiejętności zawodowej albo państwowy instytut badawczy, uczestniczący w systemie ochrony zdrowia, właściwe dla danej umiejętności zawodowej wpisane do rejestru prowadzonego przez dyrektora Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego – czytamy w uzasadnieniu

Do projektu zarządzenia dodano dwa załączniki:

  • w załączniku nr 1 zostały określone rodzaje umiejętności zawodowych, w których lekarz i lekarz dentysta mogą uzyskać certyfikat umiejętności zawodowej, wraz z ich kodami – ów katalog umiejętności zawodowych został opracowany na podstawie efektów pracy dwóch powołanych przez ministra właściwego do spraw zdrowia zespołów ekspertów z udziałem przedstawicieli różnych instytucji, propozycji zgłaszanych przez konsultantów krajowych, Narodowy Instytut Kardiologii, Narodowy Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowy Instytut Badawczy oraz polskie towarzystwa naukowe;
  • w załączniku nr 2 wskazano kwalifikacje lekarza i lekarza dentysty stanowiące warunek ubiegania się o certyfikat umiejętności zawodowej. Spełnienie wspomnianego warunku umożliwi przystąpienie do certyfikacji lekarzy, którzy nabyli wcześniej określony zakres wiedzy i umiejętności w drodze szkolenia specjalizacyjnego.

Co ważne, do certyfikacji niektórych umiejętności będą mogli przystąpić również lekarze bez specjalizacji albo ze specjalizacją pierwszego stopnia. Tym samym jak wskazano, lekarze nabywający umiejętności praktyczne w drodze szkolenia specjalizacyjnego, gdzie liczba wykonanych procedur określona w programie specjalizacji jest wystarczająca do uznania ich za umiejętności zawodowe, nie muszą tych umiejętności potwierdzać w drodze certyfikacji.

Rozporządzenie ma wejść w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.