PTMEiAA Historia towarzystwa Walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze PTMEiAA

Historia towarzystwa

11 stycznia 2020

Walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze PTMEiAA

11 stycznia 2020 roku odbyło się walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze PTMEiAA. Przewidziany statutem stowarzyszenia przebieg i porządek obrad został jednogłośnie zatwierdzony przez wszystkich obecnych. Obecni jednogłośnie zatwierdzili również kandydaturę dr. Piotra Kończaka na przewodniczącego zebrania oraz dr. Dorotę Wydro na sekretarza zebrania. Wybrano również jednogłośnie komisję mandatowo-skrutacyjną w składzie: dr Ewa Skrzypek i dr Krzysztof Jacek Kaczyński.

Dotychczasowy Prezes PTMEiAA, dr Ignaciuk, przedstawił sprawozdanie z działalności towarzystwa w latach upływającej kadencji 2015–2019. Oto najważniejsze jego punkty:

 • Członkowie PTMEiAA – na listach teleadresowych widnieje ok. 1800 lekarzy, niestety nie pokrywa się to z aktywnością lekarzy, czyli uiszczaniem składki. Składka dla członków, od roku 2007 wynosi 250 zł i obejmuje również roczną prenumeratę kwartalnika „Academy of Aesthetic and Anti-Aging Medicine”.
 • Organizacja 4 międzynarodowych i 1 światowego kongresu medycyny estetycznej, które są wizytówką towarzystwa.
 • Zorganizowano 10 konferencji naukowo-szkoleniowych, podczas których prawie 150 wystąpień wysłuchało prawie 2000 uczestników – członków towarzystwa i słuchaczy Podyplomowej Szkoły Medycyny Estetycznej. Od bieżącej konferencji jej formuła zmienia się, bowiem towarzystwo, ze względów bezpieczeństwa, rezygnuje z workshopów na żywo z udziałem pacjentów (od tej pory będą one transmitowane z gabinetów zabiegowych lub zarejestrowane wcześniej na potrzeby konferencji). Uczestnicy tych konferencji również otrzymują punkty za uczestnictwo.
 • Od 2007 r. wydajemy naukowy, punktowany (Index Copernicus – 27,31; punktacja ministerialna – segment B 2 pkt.) kwartalnik „Academy of Aesthetic and Anti-Aging Medicine”. W ciągu ostatnich 5 lat ukazało się 20 wydań z 124 pracami naukowymi, 30 pracami poglądowymi i 41 sprawozdaniami; strona internetowa pisma www.aaaam.pl zanotowała ponad 16 tys. odsłon, a fanpage na Facebooku ma 1023 obserwujących.
 • Towarzystwo jest partnerem zagranicznych towarzystw medycyny estetycznej w organizacji kongresów na ich terenie (Włochy – 2015 r., Gruzja – 2016 r., Hiszpania – 2019 r., Ukraina – 2019 r.). Liczna grupa naszych lekarzy uczestniczyła w amerykańskim kongresie w Miami w 2016 r., hiszpańskim w Walencji w 2019 r. i koreańskim w Seulu w 2019 r.
 • Z inicjatywy dr. Kaczyńskiego członkowie towarzystwa pracujący w kilku zespołach opracowują rekomendacje PTMEiAA z zakresu medycyny estetycznej, które będą dostępne wPubMed oraz na łamach „Wiadomości Lekarskich” – miesięcznika dostępnego bezpłatnie dla członków izb lekarskich.
 • Członkowie zarządu: dr Ignaciuk, dr Jankowiak i dr Sznelewski uczestniczyli w programach publicystyczno-informacyjnych w radio i telewizji dotyczących powikłań, nowości i tzw. fake newsów.
 • Współpraca z krajowymi towarzystwami naukowymi: Polskim Towarzystwem Flebologicznym, Sekcją Dermatologii Estetycznej PTD, Polskim Towarzystwem Ortodontycznym, Polskim Towarzystwem Ginekologicznym, Polskim Towarzystwem Balneologicznym, Polskim Towarzystwem Okulistycznym i Stowarzyszeniem Lekarzy Dermatologów Estetycznych.
 • Działania na rzecz uregulowań prawnych: udział w konferencji OIL, udział w konferencji dla rzeczników odpowiedzialności zawodowej w Bielsku-Białej, opinie kancelarii Chmaj i Wspólnicy przesłane do NIL i Ministerstwa Zdrowia, spotkanie w Ministerstwie Zdrowia (wspólnie z NIL i Rzecznikiem Praw Pacjenta) w sprawie wykonywania zabiegów przez osoby bez wykształcenia medycznego, spotkanie w Narodowym Centrum Krwi, udział w Europejskim Komitecie Normalizacyjnym w przygotowaniu normy europejskiej usług „beauty”, praca w Polskim Komitecie Normalizacyjnym oraz stworzenie koalicji PTMEiAA, PTD i SLDE i przygotowanie przez kancelarię Domański, Zakrzewski, Palinka raportu regulacyjnego „Stosowanie wyrobów medycznych w medycynie estetycznej w kontekście planowanych zmian prawnych”.
 • Działania związane z funkcjonowaniem medycyny estetycznej w Polsce: pionierskie inicjatywy zwracające uwagę na problem osób bez wykształcenia medycznego zajmujących się medycyną estetyczną, apele o etyczne postępowanie lekarzy praktykujących medycynę estetyczną, interwencje doraźne (internet, prasa, inne media) dotyczące nieetycznych zachowań lekarzy (2 ostrzeżenia przedsądowe), interwencje w Okręgowej i Naczelnej IL dotyczące szkoleń prowadzonych przez lekarzy dla środowisk niemedycznych, doniesienie do prokuratury w sprawie lekarza prowadzącego szkolenia z procedur medycznych dla osób bez wykształcenia medycznego, apele o unikanie uczestnictwa w imprezach edukacyjno-szkoleniowych organizowanych przez środowiska nielekarskie (PTAK etc.) i Dekalog Pacjenta.
 • Uczestnictwo w programie szkolenia biegłych sądowych OIL/WUM.
 • Inne działania (organizacja balu z okazji 25-lecia PTMEiAA, sfinansowanego z funduszy PTMEiAA, współpraca z PTL i IMCAS, współpraca edukacyjno-szkoleniowa z Podyplomową Szkołą Medycyny Estetycznej PTL, Uniwersytetem Palma de Mallor – ca, UJ i z Rzymską Izbą Lekarską).
 • Konferencje regionalne (Prawo i Zarządzanie w Medycynie Estetycznej – Lubelski Regionalny Oddział PTMEiAA – 16–17 listopada 2019 r.).
 • Publikacje książkowe: (Anatomia twarzy dla lekarzy praktykujących medycynę estetyczną Andrei Alessandriniego pod red. A. Ignaciuka, Toksyna Botulinowa Alistaira i Jean Carruthers pod red. A. Ignaciuka, Medycyna estetyczna i kosmetologia Kamili Padlewskiej, Anti-Aging na talerzu Doroty Wydro.

Następnie sprawozdanie finansowe przedstawiła skarbnik – dr Małgorzata Żak, a przedstawiciel komisji rewizyjnej – dr Kamila Padlewska – ogłosiła, że po zapoznaniu się ze sprawozdaniami za okres 2015–2019 komisja podjęła decyzję o przyjęciu sprawozdania. Sprawozdanie i oświadczenie komisji rewizyjnej zostały jednogłośnie przyjęte przez głosujących.

Głosujący udzielili absolutorium obecnemu zarządowi PTMEiAA.

Następnie zgłoszono kandydatów na: przewodniczącego (dr Andrzej Ignaciuk) oraz członków (drWaldemar Jankowiak, dr Piotr Kończak, dr Kamila Padlewska, dr Cezary Pszenny, dr Piotr Sznelewski, dr Paweł Surowiak, dr Dorota Wydro, dr Małgorzata Żak).

W tajnym głosowaniu wybrano ponownie dr. Ignaciuka na prezesa PTMEiAA (jednogłośnie), dr Padlewską i dr. Pszennego na członków komisji rewizyjnej (jedna osoba wstrzymująca), a dr. W. Jankowiaka, dr. P. Kończaka, dr. P. Sznelewskiego, prof. P. Surowiaka, dr Dorotę Wydro i dr Małgorzatę Żak na członków zarządu (jedna osoba wstrzymująca).
W ramach wolnych wniosków i propozycji dotyczących przyszłych działań towarzystwa wymieniono:

 • z większe oczekiwania wobec firm, od których powinniśmy wymagać więcej informacji naukowych z badań czyli evidence-based medicine;
 • z stworzenie ambulatorium referencyjnego dla pacjentów poszkodowanych w wyniku zabiegów wykonywanych przez osoby do tego nieuprawnione.