PTMEiAA Historia towarzystwa Walne Zebranie Sekcji Medycyny Estetycznej Polskiego Towarzystwa...

Historia towarzystwa

01 kwietnia 2007

Walne Zebranie Sekcji Medycyny Estetycznej Polskiego Towarzystwa Lekarskiego

W dniu 1 kwietnia 2007 roku o godz. 10.30 w Warszawie odbyło się Walne Zebranie Sekcji Medycyny Estetycznej Polskiego Towarzystwa Lekarskiego.

Gościem honorowym był Przewodniczący Polskiego Towarzystwa Lekarskiego – pan profesor Jerzy Woy-Wojciechowski.

Pierwszą część zebrania otworzył, powitał przybyłych członków Sekcji i gościa honorowego oraz przedstawwił ustępujący Zarząd Sekcji ME PTL dr Andrzej Ignaciuk. Następnie głos zabrał profesor Jerzy Woy-Wojciechowski, który podziękował Przewodniczącemu Sekcji za zaproszenie na walne zebranie, przedstawił krótki rys historyczny PTL, podkreślił znaczenie istnienia nowej, luksusowej gałęzi medycyny jaką jest medycyna estetyczna oraz znaczenie Sekcji Medycyny Estetycznej dla PTL, a także życzył wszystkim zebranym sukcesów na polu zawodowym.

Przewodniczący Sekcji zaproponował siebie na koordynatora zebrania oraz w imieniu ustępującego Zarządu przedstawił osiągnięcia Sekcji Medycyny Estetycznej PTL w latach 2003-2007 (obecnie Sekcja Medycyny Estetycznej liczy około 363 osób, a siedziba biura SME PTL mieści się w lokalu nr 2 Alejach Ujazdowskich 22 w Warszawie). Dr Andrzej Ignaciuk przedstawił następujące dokonania Sekcji:

 • powołanie do życia w 2002 roku Podyplomowej Szkoły Medycyny Estetycznej PTL (współpracuje ze szkołą kilkudziesięciu utytułowanych wykładowców z kraju i zagranicy, szkoła natomiast utrzymuje kontakty z podobnymi szkołami z Włoch (prof. C.A. Bartoletti) i Hiszpanii (prof. J. Cabo-Soler); opiekę merytoryczną nad szkołą sprawuje Komitet Naukowy pod przewodnictwem prof. J.Woy-Wojciechowskiego)
 • wydawanie pod patronatem Sekcji i z pomocą logistyczno-merytoryczną przez okres 4 lat (2003-2006) kwartalnika „Medycyna Estetyczna i Przeciwstarzeniowa”
 • organizacja konferencji, kongresów i szkoleń – między innymi w czerwcu 2003 roku w Warszawie – I Konferencja Medycyny Estetycznej i Przeciwstarzeniowej, we wrześniu 2004 roku w Warszawie – V Międzynarodowy Kongres Medycyny Estetycznej i Przeciwstarzeniowej, we wrześniu 2006 roku w Krakowie – V Europejski Kongres Medycyny Estetycznej i Medycyny Anti – Aging (około 450 uczestników z całego świata), natomiast w 2006 roku Sekcja rozoczęła kurs „Podstawowe Zagadnienia Medycyny Estetycznej” we współpracy z EFS i Skarbem Państwa dla 20 lekarzy z woj. Mazowieckiego.
 • członkowie SME PTL uczestniczyli w wielu kongresach, szkoleniach i konferencjach w kraju i zagranicą (także jako prelegenci) – między innymi w Mediolanie, Barcelonie, Moskwie, Meksyku, Walencji, Sao Paolo, Florencji, Warszawie, Poznaniu i Lublinie
 • członkowie SME PTL udzielali się jako wykładowcy, także poza granicami kraju (Rzym, Cordoba, Palma de Maiorca)
 • uczestnictwo w przedsięwzięciach badawczych
 • uczestnictwo w promowaniu i propagowaniu “dobrej” medycyny estetycznej w mediach, w tym także medycznych, konsultacje merytoryczne
 • uczestnictwo w krajowych i zagranicznych strukturach zrzeszających lekarzy i lekarzy medycyny estetycznej (w 2005 roku – wybór dr Ignaciuka na wiceprzewodniczącego UIME, w 2004 roku – wybór dr Ignaciuka do prezydium Zarządu Głównego PTL,
 • wyróżnienia – odznaczenie dr Andrzeja Ignaciuka przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Srebrnym Krzyżem Zasługi za organizację medycyny estetycznej i PSME PTL.

W swoim wystąpieniu Przewodniczący wymienił również niedociągnięcia i słabe punkty Sekcji:

 • brak odpowiedniej organizacji pracy (administracyjno-logistycznej),
 • brak zaangażowania w pracę niektórych członków Zarządu,
 • brak subordynacji ze strony członków Sekcji w kwestii aktywnego uczestnictwa w pracach Sekcji i wypłacalności składek,
 • zbyt małą częstotliwość spotkań i zjazdów członków Sekcji,
 • nieporozumienia z niektórymi Izbami Lekarskimi na terenie kraju w kwestii uznania medycyny estetycznej jako rodzaju działalności medycznej,
 • braku punktów edukacyjnych dla słuchaczy PSME oraz lekarzy uczestniczących w szkoleniach.

oraz podkreślił konieczność wydawania będącego własnością Sekcji periodyku przeznaczonego wyłącznie dla lekarzy i zajmującego się problemami medycyny estetycznej i anti-aging.
Następnie Skarbnik Sekcji – dr Małgorzata Żak przedstawiła sprawozdanie finansowe z pracy Sekcji w latach 2003-2007 (między innymi Sekcja przeznaczyła 10 000 PLN z przychodów z krakowskiego Kongresu na działalność Polskiego Towarzystwa Lekarskiego oraz zakupiła również sprzęt multimedialny niezbędny do funkcjonowania PSME). Dr Kamila Padlewska z Komisji Rewizyjnej dokonała weryfikacji sprawozdania finansowego i nie stwierdziła nieprawidłowości w działalności statutowej Sekcji.

W wyniku głosowania zebrani udzielili absolutorium ustępującemu Zarządowi (jednogłośnie).

W dalszej części zebrania dokonano wyboru nowego Zarządu Sekcji ME PTL – w skład weszli:
1. Przewodniczący Sekcji – dr Andrzej Ignaciuk
2. Wiceprzewodniczący – dr Waldemar Jankowiak
3. Skarbnik – dr Małgorzata Żak
4. Komisja Rewizyjna – dr Kamila Padlewska
5. Członkowie – dr Piotr Sznelewski, dr Piotr Kończak
6. Administracja, PR, kontakty z mediami – dr Dorota Wydro

Wyboru nowego Zarządu Sekcji dokonano jednogłośnie.

Po przerwie w drugiej części zebrania kolejni mówcy przedstawiali SPRAWY BIEŻĄCE oraz dotyczące PRZYSZŁOŚCI SEKCJI:

 • Przewodniczący obiecał zebranym przesłanie jesienią listy planowanych przedsięwzięć Sekcji, zachęcił do udziału w szkoleniach i sympozjach oraz edukacji w PSME,
 • Postulaty kolegów to:
  • utworzenie w obrębie towarzystwa różnych sekcji: między innymi komisji ekspertów, których zadaniem byłoby ustalanie standardów postępowania czy komisji etyki, która mogłaby się stać opiniotwórczą jednostką w kwestiach spornych czy kontaktach z mediami,
  • jak najszybsze stworzenie Statutu nowego Towarzystwa, przesłanie go do wszystkich członków Sekcji,
  • konieczność zarejestrowania naukowej działalności Towarzystwa w Izbach Lekarskich w celu otrzymywania przez członków Towarzystwa oraz osoby uczestniczące w zjazdach, szkoleniach i sympozjach organizowanych przez Towarzystwo tzw. punktów edukacyjnych
  • przesłanie szczegółowego sprawozdania z Walnego Zebrania Sekcji ME PTL jej członkom
  • konieczność wydawania własnego czasopisma branżowego (kwartalnika), które członkowie Towarzystwa będą otrzymywać w ramach rocznej opłaty członkowskiej. Osoby odpowiedzialne za czasopismo (Dorota Wydro i Andrzej Ignaciuk) zapewnili, że w tym roku ukaże się 2 numery periodyku, z tym, że opłata za członkowstwo (wraz z prenumeratą czterech wydań periodyku) wzrośnie dopiero w przyszłym roku (prawdopodobnie do kwoty 150 zł). Dr Ignaciuk zaapelował również do kolegów o systematyczne regulowanie należnych składek.
  • konieczność weryfikacji danych teleadresowych i mailowych oraz usunięcia z Sekcji osób nieaktywnych oraz zalegających ze składkami. Dr Ignaciuk zasugerował, że być może dobrą ideą jest stworzenie Towarzystwa mniejszego, ale bardziej elitarnego, które skupiałoby wyłącznie członków aktywnych i zaangażowanych. Ten postulat pozostał otwarty do dyskusji na przyszłych spotkaniach.
  • przewodniczący przedstawił również postulat zakładania kół regionalnych, które mogłyby prowadzić działalność edukacyjną lokalnie np. w Poznaniu, Krakowie czy Wrocławiu.