PTMEiAA Aktualności NADZWYCZAJNE WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW PTMEIAA

Aktualności

08 stycznia 2023

NADZWYCZAJNE WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW PTMEIAA

W dniu 8 stycznia 2023 r. w siedzibie Towarzystwa w Warszawie odbyło się Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Polskiego Towarzystwa Medycyny Estetycznej i Anti-Aging – Polskie Towarzystwo Lekarskie oddział w Warszawie.

Zebranie zostało zwołane na godzinę 15:00, A Z POWODU braku quorum rozpoczęło się o 15:30.

Na mocy Uchwały nr 1 Nadzwyczajne Walne Zebranie (NWZ) wybrało na Przewodniczącego Zebrania Waldemara Jankowiaka, a na mocy uchwały nr 2 na funkcję Sekretarza Zebrania – Marka Krzemińskiego. Przewodniczący Zebrania stwierdził, iż Zebranie zostało zwołane w sposób prawidłowy i jest zdolne do powzięcia ważnych uchwał.

Na mocy Uchwały nr 3 NWZ postanowiło odroczyć w dniu zebrania rozpatrywanie oraz zatwierdzenie Regulaminu Walnego Zebrania Stowarzyszenia do dnia kolejnego nadzwyczajnego walnego zebrania Stowarzyszenia.

Przewodniczący Zebrania, po pozyskaniu informacji, iż wszyscy obecni za Zabraniu członkowie Towarzystwa zapoznali się z proponowanym porządkiem obrad, poddał pod głosowanie jawne uchwałę w sprawie przyjęcia porządku obrad, który przyjęto na mocy uchwały nr 4.

Na mocy uchwały nr 5 wybrano Komisję Skrutacyjną, do której weszli: Krzysztof Wachal i Konrad Rapalski.

Przewodniczący Zebrania oddał głos Dorocie Wydro, która przedstawiła obecnym członkom Towarzystwa sprawozdania finansowe za lata 2015 – 2020, które do obecnej chwili nie zostały przekazane do KRS. W dyskusji podkreślono fakt, iż akceptacja sprawozdań finansowych nie jest tożsama z akceptacją działań poprzedniego Zarządu, bowiem nieprawne działania części członków naraziły Towarzystwo na straty rzędu 5.000.000 PLN. W dalszym ciągu do Biura Towarzystwa nie dostarczono wszystkich dokumentów księgowych, co uniemożliwia sporządzenie sprawozdań finansowych za rok 2021, 2022 i lata przed 2015 rokiem. Sprawozdania finansowe za lata 2015-2020 zatwierdzono w związku z koniecznością przekazania ich do KRS na mocy uchwały nr 6, nie akceptując jednak sposobu prowadzenia gospodarki finansowej Towarzystwa, będącej przedmiotem postępowania karnego w sprawie niegospodarności majątkiem Towarzystwa.

Obecni członkowie Towarzystwa zaznajomieni zostali z projektem Regulaminu Pracy Zarządu, w treści którego dokonano w trakcie dyskusji niezbędnych dla funkcjonowania Zarządu zmian. Po dokonaniu zaakceptowanych przez Zjazd poprawek, Przewodniczący Zebrania poddał pod głosowanie uchwałę nr 7 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Pracy Zarządu, którą jednogłośnie przyjęto.

Wobec rosnących kosztów prowadzenia Towarzystwa, jak również szeregu planowanych inicjatyw na rzecz członków PTMEiAA, poddano pod dyskusję wysokość składek członkowskich. W trakcie dyskusji ustalono, iż zmiana wartości składek członkowskich nastąpi po 1 stycznia 2024 r.:

  • składka członkowska członka zwyczajnego wynosić będzie 500 PLN rocznie,
  • składka dla lekarzy emerytów – 500 PLN rocznie, ze zwolnieniem z obowiązku opłacania składek na wniosek osoby zainteresowanej,
  • składka dla lekarzy rezydentów bez zastosowania ulg, w kwocie 500 PLN.

Regulamin Pracy Zarządu został przyjęty na mocy Uchwały nr 8.

Wszystkie uchwały zostały przyjęte jednogłośnie.

Wobec wyczerpania porządku obrad, o godzinie 17:40 Przewodniczący Zebrania zakończył obrady Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków PTMEiAA